BEL ONS: 020-2331695
Overhemden specialist van Nederland & België
Gratis verzending vanaf 100 €
Wijzigings- en monogramservice
Google rating

Algemene Voorwaarden

§ 1 Contractuele partner

De volgende voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties tussen u (klant) en ons (verkoper), overhemden.com c/o hemden.de GmbH. Wij zijn uw contractuele partner.

Informatie over de verkoper en de contractuele partner:

 

overhemden.com c/o hemden.de GmbH

Gewerbestr. 15

DE-84371 Triftern

Telefoon +49 (0) 8563 - 9999794

Fax +49 (0) 7142-78866-200,

Mail: service[@]overhemden.com

Internet: www.overhemden.com

 

§2 Sluiting van de koopovereenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen de grenzen van wat redelijk is.

(2) De presentatie en afbeelding van de producten in onze online-shop vormen geen juridisch bindend aanbod. Met uw bestelling doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Op dit ogenblik is er echter nog geen contract gesloten. De orderbevestiging die ons onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling per e-mail wordt toegezonden, houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om u ervan in kennis te stellen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij u het bestelde product toezenden.

§ 3 Toepassingsgebied

(1) Onze goederen en andere diensten die via de onlineshop worden aangeboden (bijvoorbeeld wijzigingsservice, borduren van monogrammen, borduren van logo's) zijn uitsluitend gericht op klanten als consumenten. Consument op het gebied van de toepassing van de algemene handelsvoorwaarden is iedere natuurlijke persoon, die de overeenkomst niet sluit ten behoeve van een zelfstandige beroepsactiviteit, evenals een ondernemer, een natuurlijke of rechtspersoon, of een juridisch verantwoordelijk partnerschap, die handelt met het sluiten van een overeenkomst in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

(2) De levering van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden, voor zover bij de productbeschrijving geen andere gegevens voorkomen. 

(3) Afwijkende voorwaarden van de consument zijn niet geldig. Erkenning van afwijkende voorwaarden kan slechts geschieden door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons.

§4 Herroepingsrecht

Help ons onnodige kosten te vermijden en start het retourproces van de goederen via uw klantenrekening in geval van een herroeping.

(1) U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of, in geval van deelleveringen, de laatste levering.

(2) Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (overhemden.com c/o hemden.de GmbH, Gewerbestr. 15, 84371 Triftern, Telefoon +49 (0) 8563 - 9999794, Fax +49 (0) 7142-78866-200, Mail: info@overhemden.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax, telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hier het modelformulier voor herroeping gebruiken.

(3) Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

(4) Zakelijke kopers (vennootschappen, verenigingen, organisaties zonder winstoogmerk ...) hebben geen recht op terugkeer overeenkomstig het wettelijke recht van herroeping in de zin van § 312 b, lid 1, blz. 1. Het door u bij de bestelling opgegeven factuuradres is hiervoor bepalend.

(5) Uitsluiting/uitsluiting van het herroepingsrecht: Volgens § 312g lid 2 BGB zijn de volgende goederen uitgesloten van herroeping en zijn niet onderworpen aan het recht op teruggave:

- Producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd of verfijnd, met name producten die geïndividualiseerd zijn door onze vermaak diensten, monogram borduursel of logo borduursel op verzoek van de klant.

- Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd, en goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Dit geldt met name voor ondergoed en mond-neusmaskers.

6) Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige recht van teruggave is dat u de goederen uitsluitend hebt gedragen/geprobeerd om ze te passen, zoals in een winkel, en dat u de goederen compleet, in hun oorspronkelijke staat, ongeschonden en zonder beschadigingen, samen met de oorspronkelijke verkoopverpakking terugstuurt. Indien de goederen

- niet compleet

- niet intact in de oorspronkelijke staat (d.w.z. bijvoorbeeld met vlekken, met gaten of scheuren, reeds gedragen of reeds gewassen)

- in sterk gekreukte staat (bijvoorbeeld omdat een overhemd of blouse is geretourneerd in een te kleine zak, een te kleine doos of een te kleine verzendzak met afmetingen die kleiner zijn dan die van het overhemd of de blouse in de oorspronkelijke verpakking)

- niet met het volledige, intacte originele verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld zonder etiketten van de fabrikant, zonder etiketten met maataanduidingen, zonder kraaginzet, zonder de doos met artikelnummer aanduiding, zonder of met de buitenste verpakking van de fabrikant die niet intact is) behouden wij ons het recht voor om voor het herstel in de oorspronkelijke staat een forfaitair bedrag van minimaal 5 Euro en maximaal de aankoopprijs per artikel in rekening te brengen. Indien de oorspronkelijke toestand niet kan worden hersteld, behouden wij ons het recht voor de retourzending af te wijzen en deze tot onze opluchting aan de klant terug te zenden.

(7) Bovendien behouden wij (overhemden.com c/o hemden.de GmbH) ons het recht voor om geretourneerde goederen die de normale huishoudelijke hoeveelheden overschrijden niet te accepteren en terug te betalen, maar op kosten van de klant aan hem terug te sturen. 

§5 Gevolgen van herroeping

(1) In geval van herroeping worden de door beide partijen ontvangen diensten teruggegeven. Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

(2) U dient de goederen direct en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden.

 

Overhemden.com c/o hemden.de GmbH

Betreft: Intrekking

Gewerbestr. 15

84371 Triftern

Duitsland

 

Om de goederen terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

 

(3) Indien de consument niet in staat is de ontvangen goederen geheel of gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand aan ons terug te zenden, moet ons in dit verband zo nodig schadevergoeding worden betaald.

Worden de goederen

- niet compleet

- niet intact in hun oorspronkelijke staat (bijvoorbeeld met vlekken, met gaten of scheuren, reeds gedragen of reeds gewassen)

- in sterk gekreukte staat (bijvoorbeeld omdat een overhemd of blouse wordt geretourneerd in een te kleine zak, een te kleine doos of een te kleine verzendzak met afmetingen die kleiner zijn dan het overhemd of de blouse in de oorspronkelijke verpakking)

- niet met het volledige, intacte originele verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld zonder etiketten van de fabrikant, zonder etiketten met maataanduidingen, zonder kraaginzet, zonder de doos met artikelnummer aanduiding, zonder of met de buitenste verpakking van de fabrikant die niet intact is)

behouden wij ons het recht voor om voor het herstel in de oorspronkelijke staat een forfaitair bedrag van minimaal 5 Euro en maximaal de aankoopprijs per artikel in rekening te brengen. Indien de oorspronkelijke toestand niet kan worden hersteld, behouden wij ons het recht voor de terugzending te weigeren en deze tot onze opluchting aan de klant terug te zenden.

(4) In de eerste plaats moet de klant de kosten van terugzending dragen, ongeacht de waarde van de goederen. Binnen Nederland dragen wij vrijwillig de kosten voor het terugzenden van goederen met een waarde van meer dan 40 euro, indien u gebruik maakt van onze retourservice, die u wordt aangeboden in de klantenaccount. Voorwaarde voor de overname van de retourkosten is dat u op het retourformulier in de klantenaccount een reden opgeeft voor de retourzending en dat u het retourlabel voor de retourzending door onze verzenddienst uitprint en gebruikt (ook toegankelijk via de klantenaccount). Indien u niet over een printer beschikt, problemen hebt met het downloaden van het retouretiket, of een nieuw retouretiket nodig hebt, kunt u er ook een aanvragen via onze klantendienst.

Voor retourzendingen buiten Nederland nemen wij geen retourkosten voor onze rekening.

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aanvaard.

§6 Prijzen, betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

(1) Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de op de dag van het sluiten van het contract geldende prijzen die in de onlineshop www.hemden.de zijn vermeld. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat voor bepaalde producten in onze catalogus de verkeerde prijs wordt vermeld. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken. Als een product is gemarkeerd met een onjuiste prijs en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, zullen wij contact met u opnemen voordat wij de goederen verzenden om u te vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. Prijswijzigingen, technische wijzigingen en afwijkingen van illustraties en specificaties zijn voorbehouden.

Wij hebben het recht om meerdere individuele bestellingen te combineren indien nodig.

Speciale aanbiedingen, bv. per nieuwsbrief, zijn beperkt in de tijd (volgens onze informatie) en zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zolang de voorraad strekt. In geen geval kunnen verschillende kortingen, speciale voorwaarden of promotieaanbiedingen worden gecumuleerd.

(2) In geval van aankoop op rekening treedt verzuim op 10 dagen na facturering.

(3) Betalingen kunnen gebeuren met kredietkaart, cash vooraf, PayPal, onmiddellijke bankoverschrijving en cash bij levering. Betaling onder rembours is alleen mogelijk binnen Nederland. Betaling onder rembours brengt een bedrag van € 17 met zich mee, dat door de consument betaald moet worden. Betaling op factuur is mogelijk op verzoek. In dit verband behouden wij ons het recht voor op een kredietcontrole. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen betaalmethoden uit te sluiten.

(4) Een recht op verrekening bestaat alleen, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons erkend.

(5) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Als u in gebreke bent met de betaling, kunnen wij u een redelijke respijtperiode toestaan. Na het verstrijken van de responstermijn zonder succes hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te vorderen.

§ 7 Promotiebonnen en de inwisseling ervan

(1) Promotionele waardebonnen zijn waardebonnen die niet kunnen worden gekocht, maar die wij uitreiken in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur. Promotiebonnen zijn dus louter reclamemiddelen.

(2) Promotionele waardebonnen kunnen slechts gedurende de aangegeven periode en slechts eenmaal als onderdeel van een besteltransactie worden ingewisseld. Individuele merken kunnen van de bonnenactie worden uitgesloten. Promotionele bonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Voor promotionele vouchers geldt mogelijk een minimum bestelwaarde.

(3) De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een verschil tot een hogere waarde van goederen kan worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsmogelijkheden. De waarde van een promotiebon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op. De promotiebon wordt niet terugbetaald als de goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

(4) Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Een latere creditering is niet mogelijk. De promotiebon kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingsbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

(5) Indien u bij uw aankoop gebruik heeft gemaakt van een promotionele waardebon, behouden wij ons het recht voor u de oorspronkelijke prijs van de goederen die u houdt in rekening te brengen indien - als gevolg van uw annulering - de totale waarde van de bestelling daalt onder de bestelwaarde die nodig is om de promotionele waardebon geldig te laten zijn (minimum bestelwaarde) of onder de waarde van de promotionele waardebon.

§ 8 Verzendkosten, levering en douanerechten

(1) De verzendkosten kunnen variëren naargelang het leveringsgebied, de leveringswijze en de verschillende aard van de bestelling. Informatie over de hoogte van de verzendkosten kunt u vinden op de pagina verzendkosten.

(2) Wij leveren de goederen in overeenstemming met de met u gemaakte afspraken op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. De vermelde leveringstermijnen, alsmede de leverings- en servicetermijnen zijn niet bindend. Op de website Overhemden.com c/o hemden.de GmbH vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten (bijv. op de desbetreffende productdetailpagina). Alle informatie over beschikbaarheid, verzending of levering van een product zijn slechts geschatte informatie en richtlijnen bij benadering. Zij vormen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdatum. De overeenstemming over leverings- en uitvoeringstermijnen en -data moet schriftelijk worden vastgelegd.

(3) Als u producten van Overhemden.com c/o hemden.de GmbH bestelt voor levering buiten de EU, kunnen douanerechten en belastingen verschuldigd zijn. Deze worden geheven wanneer het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring zijn voor uw rekening. Overhemden.com c/o hemden.de GmbH heeft geen invloed op deze vergoedingen. De douanevoorschriften verschillen sterk van land tot land. Neem contact op met uw plaatselijk douanekantoor voor meer informatie.

§ 9 Risico-overdracht

Indien de koper een consument is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen bij de overhandiging op de koper over. Indien de koper een ondernemer is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen over op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd. 

§ 10 Garantie

(1) Indien de Koper een consument is, heeft hij in eerste instantie de keuze of de nakoming achteraf dient te geschieden door herstel van gebreken, aanvullende nakoming of vervangende levering. Wij hebben echter het recht het gekozen type aanvullende prestatie te weigeren indien deze slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is en het andere type aanvullende prestatie geen aanzienlijke nadelen voor de consument meebrengt. Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant, naar eigen goeddunken, een prijsvermindering eisen of zich terugtrekken uit uit het contract. In geval van kleine gebreken heeft de klant niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

(2) Indien de besteller een ondernemer is, verlenen wij in eerste instantie garantie voor gebreken aan de goederen door naar onze keuze het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. Ondernemers dienen ons binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Anders is de aanspraak op garantie uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Op de ondernemer rust de volledige bewijslast voor alle voorwaarden van de vordering.

§ 11 Gegevensbescherming

Wij zullen alle door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het met u gesloten contract. Voor elk verdergaand gebruik is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

§ 12 Platform voor onlinegeschillenbeslechting

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van het platform. U kunt het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting hier vinden: http://ec.europa.eu/odr.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor u als consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij u niet onttrekt aan de dwingende toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming van de staat waar u als consument uw gewone verblijfplaats hebt op het tijdstip van uw bestelling.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige contractuele bepalingen aan.